תקנון מועדון

כללי

1. אתר סוד הבשר מברך אתכם על הצטרפותכם למועדון הלקוחות של סוד הבשר (להלן: "מועדון הלקוחות") הצטרפותכם למועדון הלקוחות וגלישתכם באתר מהווים הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון, אשר יובא להלן וכן לתנאי תקנון האתר כמפורסם באתר, אנא קראו את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון האתר לפני ביצוע הזמנה באתר, שכן הם עלולים להשתנות מעת לעת.
1. מועדון הלקוחות מנוהל על ידי סוד הבשר מרחוב פלוטצקי 10 ראשון לציון (להלן: "ליפשיץ מוצרי בשר" ואו "סוד הבשר").
2. כל משתמש באתר, אדם פרטי או תאגיד (להלן: "הלקוח") בכל אופן שהוא, מצהיר כי קרא תקנון זה והסכים לאמור בתוכנו על כל תנאיו בכל שימוש אשר יעשה באתר וכי לא יעמדו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפי סוד הבשר ו/או מי מטעמה, למעט תביעות הנובעות מהתחייבותה המפורשת של סוד הבשר על פי האמור בתנאי תקנון זה.
3. סוד הבשר שומרת את הזכות לשנות את תנאי האתר ואת תנאי התקנון מידי פעם ופעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/ או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יעמדו כל טענה ו/או עילת תביעה כתוצאה משינויים אשר יערכו באתר ו/או בתקנון מועדון הלקוחות ו/או בתקנון האתר. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מועד פרסומו וכל שימוש באתר לאחר מועד זה יהיה כפוף לאתר ו/או תקנון האתר ו/או תקנון מועדון הלקוחות המעודכן.
4. סוד הבשר שומרת את זכותה להפסיק את פעילות האתר ו/או חלק מהפעילות המוצעת באתר, לרבות שינויים כלשהם במועדון הלקוחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא מתן התראה ו/הודעה כלשהי מראש.
5. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בזכר מטעמי נוחות בלבד ומובהר בזאת כי ההתייחסות הינה לשני המינים ללא כל סייגים. בכל מקום באתר בו התוכן מנוסח בלשון יחיד, ההתייחסות הינה ליחיד ו/או רבים על פי העניין. בכל מקרה של פרשנות, פרשנותה של סוד הבשר לתקנון הינה הקובעת בכל הנוגע לפרשנות תקנון מועדון הלקוחות וכן לתקנון האתר.
6. סדר הסעיפים והכותרת הינם לשם הנוחות בלבד ואין להסיק מכך דבר למטרותיו ותוכנו של תקנון האתר ו/או לפרש באופן שאינו תואם את מטרת האתר.
7. ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות
8. יובהר כי תנאי ההזמנה והרכישה מובאים במסגרת תקנון האתר וכי על כל חבר מועדון לעיין בתנאי תקנון האתר טרם ביצוע הזמנה באתר וכן ביצוע הרכישה מול נציג סוד הבשר.
9. חברי מועדון הלקוחות יקבלו את הזכות למימוש הטבות הניתנות בלעדית לחברי מועדון הלקוחות ואשר יפורסמו מעת לעת באתר.
10. סוד הבשר רשאית לשנות את ההטבות ואת ההנחה הניתנים לחברי מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את השינוי. יובהר כי המועד הקבוע לתוקפן של ההטבות וההנחה הינו על פי המפורסם בתקנון מועדון הלקוחות והאתר בזמן הרכישה מול נציג סוד הבשר.
11. סוד הבשר תהא רשאית להשתמש בנתוני חברי המועדון על מנת להעניק הטבות מיוחדות ו/או זכאויות ו/או מענקים כלשהם נוסף על ההטבות לחברי המועדון המובאים בתקנון זה ואלו המפורסמים באתר, לקבוצות של לקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי לא תעמוד לחבר מועדון אשר אינו משתייך לקבוצה אשר סוד הבשר בחרה להעניק לה הטבות מיוחדות ו/או זכאויות ו/או מעניקים, כל טענה ו/או זכות תביעה כלשהי בכל הנוגע לעניין זה.

תנאי החברות במועדון הלקוחות

12. ההצטרפות למועדון הלקוחות שלסוד הבשר, הינה מגיל 18 ומעלה. יובהר כי תאגידים ו/או ארגונים ו/או קבוצות אשר מוכרים כאישיות משפטית, אינם זכאים להצטרף למועדון הלקוחות (להלן "חברי המועדון). סוד הבשר תהא רשאית לסרב לצרף למועדון הלקוחות לקבל כל אדם ו/או תאגיד ו/או קבוצה ו/או כל גוף אחר, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק את סירובה.
13. ההצטרפות למועדון הלקוחות מתבצעת אוטומטית עם ביצוע הקניה הראשונה באתר, ואינה כרוכה בעלות כספית כלשהיא.
14. ההצטרפות למועדון הינה אישית, לא יוכל צד ג` ו/או מי מטעם חבר מועדון להשתמש בחברות במועדון על מנת לממש את ההטבות אשר ניתנות לחברי המועדון, כפי שיפורטו בהמשך. סוד הבשר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לממש את תנאי חברות המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק את סיבת סירובה.
15. סוד הבשר לא תהא אחראית לכל פעילות פלילית ו/או לכל נזק כלשהו אשר יגרמו כתוצאה משימוש בחברות במועדון הלקוחות, ללא הסכמה על ידי צד ג` כלשהו. במידה וחבר מועדון נחשף לפעילות מסוג זה ו/או נפגע מפעילות זו, עליו לפנות באופן מיידי לסוד הבשר.
16. חברי המועדון יהא אחראי באופן בלעדי לעדכן שינויים בפרטיו האישיים. יובהר כי סוד הבשר לא תהא אחראית על אי קבלת דבר דיוור כלשהו וכי במידה וחבר המועדון נוכח כי אינו מקבל את העדכונים השוטפים ואת דברי הדיוור עליו לפנות לסוד הבשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר.
17. סוד הבשר שומרת לעצמה את הזכות לא לשלוח את דברי הדיוור והפרסום השונים לחבר מועדון מסוים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את החלטתה.
18. בהצטרפות למועדון הלקוחות, חבר המועדון מסכים כי סוד הבשר תהא רשאית לאגור במאגר מידע אחר או יותר, את פרטי חבר המועדון אשר נמסרו על ידו ולעשות במידע זה שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם למטרות מאגר המידע ובכפוף לכל דין.
19. חבר מועדון הלקוחות מאשר באופן מפורש בהצטרפותו לסוד הבשר לעשות שימוש במידע המתקבל על ידו ובמידע אשר נאגר במאגרי המידע לגביי כלל חברי המועדון של סוד הבשר לצורכי שיווק ופרסום בכל אמצעי התקשורת על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על ידי גורם עסקי האמון של שירות זה מטעמה של סוד הבשר לרבות אך לא רק, למטרות קידום מטרותיה של סוד הבשר ו/או למתן שירותים לחברי מועדון הלקוחות ו/או למשלוח דברי פרסומת ו/או לעריכת מחקר וניתוח מיעד ו/או לשימור חברי מועדון הלקוחות ו/או להעביר המידע לצדדים שלשיים אשר יעניקו שירותים לחברי מועדון הלקוחות ו/או להעביר את המידע לעסקים אשר נמצאים בשותפות ו/או שיתוף פעולה עסקי עם סוד הבשר, להעביר מידע על רכישותיו של חבר מועדון הלקוחות לצדדים שלישיים, אשר יוכלו להשתמש במידע למימוש מטרותיה של סוד הבשר בכפוף לכל חוק ודין וכד`.
20. חבר מועדון הלקוחות מצהיר בזאת מפורשות, כי הינו מסכים לשימוש במידע הנמסר על ידו ו/או הנאגר על ידי סוד הבשר וכי לא יראה בכך פגיעה בזכותו לפרטיות ו/או כפגיעה בזכות אחרת שלו ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה כלפי סוד הבשר בכל השימוש במידע על פי האמור לעיל.
21. יובהר כי במידה וחבר המועדון אינו מעוניין בשימוש במידע הנמסר על ידו והנאגר במאגרי המידע כולו או מקצתו על פי האמור לעיל, יפנה על כך בכתב לסוד הבשר באמצעי התקשורת המפורסמים באתר. נתוניו יוסרו מהאתר עד 60 ימים מיום קבלת בקשתו. יובהר כי במקרה של בקשה להסרת מידע על ידי חבר מועדון לקוחות, רשאית סוד הבשר לבטל את חברותו במועדון הלקוחות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך מתן הסבר לעשותה כן.
22. סוד הבשר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ולשנות מעת לעת את דרכי פרסום ו/או הדיוור ו/או הידיעות הנשלחות מטעמה וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש וללא צורך לנמק את סיבתה לעשות כן.
23. למען הסר ספק, במקרה של דרישה מגוף שלטוני מוסמך ובכפוף להוראות כל דין סוד הבשר תהא רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע האגור בידה לגביי חבר מועדון לקוחות. יובהר כי בהעדר הוראה הדין ו/או קביעה של רשות שלטונית מוסמכת, לא יועברו פרטי חברי מועדון הלקוחות לצדדים שלישיים שלא בהתאם לתנאי תקנון זה, ללא הסכמת חברי המועדון במפורש או מכללא.
24. סוד הבשר שומרת את הזכות לבטל את חברותו של חבר מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתאלץ לספק הסבר כלשהו לעשותה כן. יובהר כי בהינתן וסוד הבשר החליטה לסיים חברותו של חבר מועדון הלקוחות תודיע על כך סוד הבשר בכתב לחבר מועדון הלקוחות על הפסקת חברותו על פי הפרטים אשר סיפק חבר המועדון באתר כחלק מתנאי רישומו.
25. לחבר המועדון הזכות לסיים את חברותו במועדון הלקוחות. במידה וחפץ חבר המועדון לסיים חברותו במועדון יודיע חבר המועדון בכתב לסוד הבשר. חברותו של חבר המועדון תוסר עד ל60 ימים מיום קבלת בקשתו.

שונות

26. סוד הבשר רשאית לשנות את שם מועדון הלקוחות, מטרותיו וכל עניין הקשור למועדון הלקוחות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך להודיע מראש על כך.
27. מובהר בזאת כי מועדון הלקוחות אינו אישיות משפטית וכל פניה ו/או טענה תעשה אל מול סוד הבשר על פי הפרטים המפורסמים באתר. למען הסר ספק בכל טענה ו/או תביעה אשר נוגעת למוצר ו/או לדבר מאכל כלשהו ו/או כל עניין אחר אשר אינו מעלה אחריות משפטית של סוד הבשר על פי תנאי תקנון זה ו/או תקנון האתר ו/או על פי כל חוק ודין. לא תהא לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או תביעה כלפי סוד הבשר.
28. כל תנאי תקנון זה וכן תנאי תקנון האתר לטובת הלקוח ו/או חבר מועדון הלקוחות, הינם לפנים משורת הדין בלבד ואין לראותם כהתחייבות ו/או לא יחשבו כויתור של סוד הבשר על זכויותיה ולא ישמשו בדרך כלשהי על מנת לחייב את סוד הבשר.
29. סוד הבשר אינה אחראית לכל אי מתן הטבה כזה או אחרת, אשר ינבעו כתוצאה מתקלה טכנית במאגר מועדון הלקוחות ו/או במערכת המחשוב של סוד הבשר ו/או תקלה טכנית ו/או רשלנות ו/או כל תקלה הנובעת מצד ג` המספק שירותים לסוד הבשר ו/או לחבר מועדון הלקוחות.
30. הגשת בקשת חברות למועדון הלקוחות כמוה כהסכמה לתנאי תקנון זה וכן לתנאי תקנון האתר לרבות כל שינוי עתידי אשר יערך באתר ו/או בתקנון מועדון הלקוחות ו/או תקנון האתר ו/או במדיניות של סוד הבשר ולא תהא לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או תביעה באשר לכך.
31. כל סכסוך הנוגע לתנאי תקנון זה ולאתר החברה יידון בפני בית המשפט המוסמך באזור תל אביב- יפו בלבד.
32. על תנאי תקנון זה חלים תנאי הדין הישראלי בלבד.